بسته بندي چاي تي- بگ

طرح توجیهی پی. دی. اف 108.66 KB دانلوددانلود

بسته بندي مواد غذايي باظرفیت بسته بندی2975تن موادگرانول درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 109.66 KB دانلوددانلود

بسته بندی موادغذایی باظرفیت بسته بندی1400تن موادگرانول درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 110.07 KB دانلوددانلود

بسته بندي ميوه باظرفیت2200تن انواع میوه درسال

طرح توجیهی پی. دی. اف 114.55 KB دانلوددانلود