رابطه نوع مالکیت نهادی و حسابداری محافظه کارانه

ساسان مهرانی،محمد مرادی و هدی اسکندری
مقاله پی. دی. اف 213.21 KB دانلوددانلود

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

جان هال (ترجمه سجاد سیاح و علی صالح آبادی) 1384
کتاب پی. دی. اف 8.73 MB دانلوددانلود

مجموعه پژوهشهاي اقتصادي-بررسي بهر ه وري در اقتصاد ايران

پروین ولی زاده زنوز 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 643.60 KB دانلوددانلود

مجموعه پژوهشهاي اقتصادي- تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي رويه هاي حسابداري و ملاحظات سياستي

آرمینه مانوکیان سلماسی 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 398.34 KB دانلوددانلود

بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر

طرح پژوهشی پی. دی. اف 131.51 KB دانلوددانلود

"استخراج پهناهاي نااطميناني پيش بيني تورم"

محمد اخباری 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 449.26 KB دانلوددانلود

بهره وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد

پروین ولی زاده زنوز 1388
طرح پژوهشی پی. دی. اف 968.73 KB دانلوددانلود

بازار رهن و نارسايي تامين مالي مسکن در ايران

مسعود کیومرثی 1388
طرح پژوهشی پی. دی. اف 1.01 MB دانلوددانلود

تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمتهاي نسبي در ايران

ممحمدرضا قلی بگلو 1387
طرح پژوهشی پی. دی. اف 543.17 KB دانلوددانلود

آيا بدهيهاي سنگين دولتهاي غربي، بحران بين المللي فروخفته را مجددا زنده خواهد كرد؟

حسین قضاوی 1389
طرح پژوهشی پی. دی. اف 101.49 KB دانلوددانلود

استانداردهای حسابداری و حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران

مصطفی علی مدد
مقاله پی. دی. اف 888.18 KB دانلوددانلود

جایگاه موسسات حرفه ای در بازارهای مالی؛ موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

دکتر فرشاد هیبتی
مقاله پی. دی. اف 1.07 MB دانلوددانلود

بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی محافظه کاری گزارشگری مالی

دکتر یونس بادآور نهندی،دکتر رسول برادران حسن زاده 1388
مقاله پی. دی. اف 262.48 KB دانلوددانلود

مدیریت ریسک در حوزه بانکداری

دکتر رضا شیوا و حسین میکائیل پور
مقاله پی. دی. اف 914.51 KB دانلوددانلود

مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک

دکتر نوروز کهزادی
مقاله پی. دی. اف 1.07 MB دانلوددانلود