مجموعه پژوهشهاي اقتصادي-بررسي بهر ه وري در اقتصاد ايران

پروین ولی زاده زنوز 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 643.60 KB دانلوددانلود

مجموعه پژوهشهاي اقتصادي- تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي رويه هاي حسابداري و ملاحظات سياستي

آرمینه مانوکیان سلماسی 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 398.34 KB دانلوددانلود

بررسي انتشار اسكناسهاي با ارقام اسمي بزرگتر

طرح پژوهشی پی. دی. اف 131.51 KB دانلوددانلود

"استخراج پهناهاي نااطميناني پيش بيني تورم"

محمد اخباری 1384
طرح پژوهشی پی. دی. اف 449.26 KB دانلوددانلود

بهره وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد

پروین ولی زاده زنوز 1388
طرح پژوهشی پی. دی. اف 968.73 KB دانلوددانلود

بازار رهن و نارسايي تامين مالي مسکن در ايران

مسعود کیومرثی 1388
طرح پژوهشی پی. دی. اف 1.01 MB دانلوددانلود

تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمتهاي نسبي در ايران

ممحمدرضا قلی بگلو 1387
طرح پژوهشی پی. دی. اف 543.17 KB دانلوددانلود