آدرس: تبريز، تقاطع آبرسان و چایکنار، به طرف پل قاری، نرسیده به موسسه آموزش عالی آزاد مهرگان، ساختمان 92، طبقه همکف، واحد سمت راست، موسسه تحقیقات سرمایه گذاری فاضلان حکمت ارس.

تلفن:
36555860 (41) 98+

ايميل های ارتباطی:

capitaliran92@gmail.com

info@capitaliran.com

alizadeh@capitaliran.com
zroufi@capitaliran.com