مجموعه مقررات و ضوابط آموزشی گروه ایران سرمایه

  1. شهریه ثبت نام دوره/کارگاه آموشی بایستی به حساب مندرج در متن آگهی، واریز و اصل فیش تحویل کارشناس آموزش گروه ایران سرمایه گردد. پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانونی و غیر قابل پیگیری می‌باشد.
  2. رعایت پوشش اسلامی و اخلاقی برای کلیه فراگیران در محیط آموزشی، الزامی است.
  3. همراه داشتن کارت شناسایی در تمامی جلسات، الزامی است.
  4. حضور فراگیران در دوره/کارگاه قبل از حضور استاد، الزامی است.
  5. روشن بودن تلفن همراه به هر عنوان در دوره/کارگاه آموزشی ممنوع است.
  6. استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می‌باشد.
  7. گروه ایران سرمایه در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
  8. روز و ساعت کلاس آموزشی بعد از شروع دوره به هیچ عنوان قابل تغییر نمی‌باشد.
  9. صدور هر گونه گواهی، حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکانپذیر می باشد.کلیه مدارک و مستندات مربوطه پس از مدت مذکور معدوم خواهد شد.
  10. کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می‌گردد. در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد.